Gå tilbage

Børn bag tremmer - overgreb i samfundets varetægt

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Frank Hvilsom, Carl Emil Arnfred

Projektets beskrivelse

Titel:
Børn bag tremmer - overgreb i samfundets varetægt
Beskrivelse:
Artikelserien har afdækket grove svigt af nogle af samfundets allersvageste børn og unge på landets sikrede institutioner.
Ved hjælp af et omfattende aktindsigtsarbejde og adgang til flere af institutionernes interne dokumenter har Politiken kastet lys over et område, som de færreste kender til: Samfundets behandling af børn bag tremmer.

Børn helt ned til 11 år er anbragt på landets otte sikrede institutioner. De er enten for psykisk sårbare til at bo i en plejefamilie eller er sigtet for at have begået alvorlig kriminalitet. Men afdækningen viser, at flere af institutionerne er i knæ.

Over et halvt år har Politiken afsløret helt uacceptable forhold på flere af institutionerne. Anbragte børn og unge er i adskillige tilfælde blevet groft overfaldet, uden at der er blevet grebet tilstrækkeligt ind. Stoffer, steroider, hash og mobiltelefoner er blevet smuglet ind til de anbragte børn af vikarer, som havde til opgave at passe på dem.
Vikarerne har domineret flere af institutionerne i årevis. Serien afdækker, hvordan børn og unge i lange perioder har været alene med vikarer, som i flere tilfælde var kriminelle. På institutionen Bakkegården brugte man 66.790 vikartimer på ét år.

Kontrakterne med de sikrede institutioner har været lukrative millionforretninger for flere af vikarbureauerne. Flere af dem bliver nu efterforsket af politiet, mens et af bureauerne er blevet begæret konkurs efter mistanke om omfattende skattesvindel og sort aflønning af sine vikarer.
Serien har samtidig afdækket, hvordan ansatte på både Bakkegården og Egely på Fyn er blevet udsat for grove overfald, fordi der ikke har været styr på sikkerheden. På Egely førte vold og trusler til hele 117 arbejdsulykker på ét år.

Serien har fået omfattende konsekvenser, idet flere centrale medarbejdere på institutionerne og i Region Sjælland er stoppet i kølvandet på artiklerne. Samtidig har regeringen sat en genopretning af området øverst på sin sociale dagsorden.
Publicering:
Serien er publiceret i Politiken og på pol.dk fra den 28. januar 2023 til 3. juni 2023.

Artiklerne er desuden blevet citeret i medier som DR, TV2, Jyllands-Posten, Ekstra Bladet, Ritzau og en stribe lokalmedier.

Idéen:

Idébeskrivelse:
Et par unge drenge havde været udsat for voldsomme overfald i København sidste år. En af de involverede drenge var anbragt på den sikrede institution Bakkegården lidt uden for Nykøbing Sjælland. Pårørende henvendte sig til os om dybt kritisable forhold på den sikrede institution. Vi fik også at vide, at der skulle være blevet smuglet ting ind til de anbragte børn og unge.

Det fik os til at søge aktindsigt i begivenhederne på Bakkegården i sommeren 2022. Da vi modtog de første dokumenter, stod det klart, at noget var helt galt på Bakkegården.

På den baggrund besluttede vi at iværksætte en undersøgelse af alle landets sikrede institutioner. Vi fandt kritisable forhold på alle institutionerne, men besluttede at koncentrere kræfterne om Bakkegården, Egely på Fyn og Kompasset i Nordjylland.
Tidshorizont:
Vi søgte de første aktindsigter i efteråret 2022 og arbejdede med projektet frem til juni 2023.
Undervejs har vi også arbejdet på andre sager.

Nyhed:

- Vikarer indsmuglede og indtog stoffer sammen med unge anbragte på Bakkegården.
- Børn og unge efterladt alene med kriminelle vikarer i en periode på mindst 14 dage om aftenen og natten. I perioden op til havde flere medarbejdere sendt et ”nødråb” til Region Sjælland, viser aktindsigt.
- Vikarer fra vikarbureauet Vikar Specialisten var tidligere straffede kriminelle, viste aktindsigt i telefonnotat.
- Samme vikarbureau har i 55 tilfælde tilbudt vikarer med plettede straffeattester til institutionen Kofoedsminde.

- Medarbejdere er adskillige gange blevet groft overfaldet på Bakkegården. På to år blev 33 hændelser med vold eller trusler om vold anmeldt til politiet.
- Skarpe knive lå i flere tilfælde fremme på de sikrede afdelinger på Bakkegården. Et internet alarmsystem virkede ikke, så medarbejdere stod alene, når de var i nødsituationer.

- En vikar på den sikrede institution Kompasset smuglede 26 piller af det testosteronlignende stof Oxydrolone ind til en anbragt dreng. Socialtilsynet blev i strid med reglerne ikke orienteret.

- På et år har Egely registreret 117 arbejdsulykker alene på grund af vold, psykisk vold eller trusler.
- Egely er oversvømmet af vikarer. Ofte er alle voksne på en afdeling vikarer. Egely brugte mere end 2000 vikartimer på en måned.
- Egely har brugt sit isolationsrum 116 gange de seneste år. Flere andre institutioner anvende ikke isolation.
- Psykisk sårbare børn sidder bag lås og slå med hårdkogte unge kriminelle. Det fører til flere overgreb.

Konsekvens:

- Bakkegårdens forstander trak sig fra sin stilling godt en uge efter de første artikler i Politiken.

- Socialdirektør i Region Sjælland, Michael Nørgaard, som havde ansvar for cirka 1400 medarbejdere på regionens institutioner, forlod sin stilling i kølvandet på artikelserien.

- Region Sjælland har igangsat en handleplan, der skal rette op på forholdene for de anbragte børn og unge. Vikarforbruget på samtlige regionens institutioner gennemgås.

- Efter afdækningen af den omfattende vold, overdrevne brug af vikarer og omfanget af anvendelse af isolationscelle til børn, vil den sikrede institution Egely ansætte en ny daglig leder.

- Praksis på de sikrede institutioner ændres, så institutionerne selv skal tjekke vikarers straffeattester, inden vikarerne bliver ansat.

- Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil var 31. august indkaldt i samråd efter Politikens artikler med krav om en national handlingsplan, der skal rette op på de sikrede institutioner. Regeringen har bebudet omfattende lovændringer.

- Regeringen vil på baggrund af Politikens artikler blandt andet ændre serviceloven, så der fremadrettet bliver stillet uddannelseskrav til medarbejdere og vikarer på landets sikrede institutioner. Det er der ikke i dag.

Metode:

Vi har benyttet os af en række forskellige metoder for at kunne dokumentere historierne:

-AKTINDSIGTER:
Aktindsigterne har været vores rygrad og bærende metode.
Fra begyndelsen kortlagde vi de myndigheder, som på nogen måde kunne være involveret og have modtaget eller udarbejdet dokumenter, der vedrørte de sikrede institutioner. Det viste sig at være en bred vifte: de otte sikrede institutioner, fem socialtilsyn, Arbejdstilsynet, landets politikredse, Datatilsynet, alle fem regioner, flere af landets kommuner, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed og Folketingets Ombudsmand. Vi søgte aktindsigt hos dem alle.

Selv om vi begge er relativt drevne aktindsigtsansøgere endte det med at være det mest omsiggribende indsigtsarbejde, vi nogensinde havde sat gang i. Det krævede en skarp systematik og tungen lige i munden, da vi i månederne efter modtog over 2000 sider fra de forskellige myndigheder.

-ADGANG TIL KAMERAOVERVÅGNING
Vi erfarede, at overvågningskameraer havde registreret situationen, hvor vikarer indtog stoffer med unge, anbragte på Bakkegården. Vi arbejdede længe på at få adgang til optagelserne, men da sagen var blevet anmeldt til politiet, ville Bakkegårdens ledelse ikke udlevere billeddokumentationen. I stedet gik vi aktindsigtens vej. Efter en anmodning hos Socialtilsyn Øst fandt vi frem til en detaljeret redegørelse om sagen fra Bakkegårdens ledelse. Den beskrev minutiøst, hvad overvågningsoptagelserne viste og blev afgørende for, hvor detaljeret vi kunne fortælle den første historie.

-ARMLÆGNING OM DOKUMENTER:
Flere aktindsigter indeholdt overstregninger, som ifølge vores vurdering klart var i strid med offentlighedsloven. Særligt bestemmelsen om private forhold i lovens §30 stk. 1 blev i flere tilfælde brugt i alt for vid udstrækning.
Det betød, at generelle beskrivelser af lokationer og situationer, som var vigtige for at kunne beskrive forholdene på de sikrede institutioner, i første omgang blev hemmeligholdt. Det førte til flere tidskrævende klagesager fra vores side. Flere af dem fik vi medhold i, mens en enkelt stadig pågår.

-KILDER BAG MURENE:
For bedre at kunne beskrive forholdene på institutionerne, brugte vi lang tid på at opstøve pålidelige kilder blandt medarbejderne, som kunne gøre os klogere på arbejdsgange, omgangen med vikarer og institutionernes indretning.
Det var særligt afgørende i begyndelsen af artikelserien, da Bakkegårdens ledelse var totalt afvisende over for at give indsigt i mange af de faktiske forhold. Det store gennembrud kom, da vi gennem en god kilde også fik adgang til dele af institutionens interne dagbog. Dagbogen fungerer som en logbog, hvor medarbejderne deler erfaringer fra deres vagter, laver overleveringer og skriver referater fra samtaler og møder.

Vi fik også indsigt i e-mails fra medarbejdere til ledelsen på Bakkegården. De var afgørende brikker i arbejdet med at dokumentere, at ledelsen i en lang periode var blevet advaret om problemerne med kriminelle vikarer på institutionen.
Om samarbejdet med vikarerne skrev eksempelvis en af medarbejderne:
»I mangel af bedre ord fuldstændig uacceptabelt, ulideligt og forrykt. Det faglige niveau er så ringe, at jeg ikke kan stå inde for det længere. Alt sejler på afdelingen. Vikarer arbejder dagevis i træk. Ja, op til 10-11 dage i streg«, skrev medarbejderen.

-KILDER BLANDT PÅRØRENDE OG ANBRAGTE UNGE
Vi dyrkede også kilder blandt forældrene til de anbragte unge. De pårørende følte sig ofte også udsatte og i en sårbar situationer, fordi deres børn var anbragte.
Nogle forældre afviste i første omgang blankt at tale med os, men blev senere meget imødekommende. Det hører med til beskrivelsen af metode, at vi førte flere og ofte lange samtaler med forældre for at forstå baggrunden for deres børns anbringelser, og for at berolige og forsikre de pårørende om vores kildehensyn og beskyttelse.

Igennem forældre fik vi gradvist adgang til enkelte unge fortrinsvis over telefon. Igen krævede det flere og lange samtaler med dem dels for at rede de forskellige situationer ud og dels for at forklare de særlige kildehensyn, vi var parate til at tage.

-KILDER BLANDT EKSPERTER
Gradvist fik vi opbygget et netværk af kompetente eksperter, som har forsket i sikrede institutioner, anbragtes børn og unges forhold, sociale forhold samt børn og unges sociale og juridiske rettigheder.
Vi ønskede som metode at gøre brug af forskellige, uvildige ekspertkilder, så ekspertkommentarerne blev så alsidige som muligt.

Modstand:

Særligt i forbindelse med de første historier om Bakkegården blev institutionens kommunikation holdt i stram snor. Efter det første interview med Bakkegårdens forstander blev spørgsmål til Bakkegårdens ledelse og Region Sjællands socialdirektør kun besvaret skriftligt. Til sidst skulle alle spørgsmål til de involverede parter på både institutionen og i regionen stilles til regionens presseafdeling.

Det betød, at vi i flere uger forgæves bad om et interview med Region Sjællands socialdirektør, Michael Nørgaard, som var ansvarlig for socialområdet i regionen.
Langt fra alle spørgsmål på skrift blev besvaret. Et kritisk spørgsmål som: ”Har du som direktør for området ikke også et ansvar for, at der ikke er blevet rettet tilstrækkeligt hurtigt op på sikkerhedssituationen?”, blev eksempelvis aldrig besvaret. Det skyldtes til dels, at socialdirektør Michael Nørgaard pludselig trak sig fra sin stilling.

Etik:

-UNGE SÅRBARE:
De etiske overvejelser har først og fremmest handlet om de unge, anbragte på de sikrede institutioner.
Hvor detaljeret kan man tillade sig at beskrive dem? Hvad kan vi gøre for, at de ikke bliver identificeret?

Da vi i flere af artikelseriens digitale fortællinger går tæt på dagligdagen og konkrete hændelser på institutionerne, har vi selvfølgelig valgt at anonymisere de involverede. Det skyldes først og fremmest, at de er under 18 år, men også at de ikke i alle tilfælde har mulighed for at give deres egen version af begivenhederne. De unges versioner bliver til tider citeret i tilsynsrapporter fra for eksempel Socialtilsynet, men det er ofte myndighedernes og institutionernes version, der fylder mest i rapporterne.

I tilfælde hvor vi fik adgang til at tale med de unge anbragte, har vi valgt at tildele dem et andet navn i artiklerne. Det gælder blandt andre 17-årige ”Malte” og ”Sasha”.

-DE PÅRØRENDE:
Anonymiseringen har også været afgørende, for at de anbragte børns forældre ikke kunne identificere deres børn. Det betyder for eksempel, at vi har udeladt meget specifikke kendetegn på de anbragte børn og unge, hvis de er blevet nævnt i aktindsigterne.

-VIKARBUREAUERNES SPINDELVÆV:
De sikrede institutioners forbrug af vikarer var så stort, at vikarbureauerne i flere tilfælde brugte underleverandører for at dække behovet. Derfor var det vigtigt for os at følge forsyningskæden af vikarer hele vejen ned.
Selv om Vikar Specialisten var den ansvarlige part i sagen om indsmuglede stoffer på Bakkegården, forelagde vi derfor også kritikken for Crone Vikar, som havde ansat de tidligere straffede vikarer og stillet dem til rådighed for Vikar Specialisten. Dermed fik det sidste led i kæden også mulighed for at give sin version af sagen.

Formidling:

-IND BAG MURERNE:
De sikrede institutioner er normalt lukket land for omverdenen. Derfor var det Vores ambition at se institutionerne inde fra. I begyndelsen var Bakkegården og flere af de andre institutioner helt afvisende over for at få os på besøg.
Vi måtte derfor dokumentere livet bag tremmerne på baggrund af de omfattende aktindsigter, beretninger fra medarbejdere og indsigt i de interne dagbogssystemer. Se eksempelvis her:

https://politiken.dk/indland/art9225919/Nye-dokumenter-giver-et-unikt-indblik-i-virkeligheden-bag-de-lukkede-d%C3%B8re-p%C3%A5-Bakkeg%C3%A5rden

Efter adskillige henvendelser lykkedes det. I april 2023 fik vi adgang til Bakkegården.
Vi ønskede, at læserne og landets beslutningstagere skulle få et bedre indblik i forholdene og dagligdagen på de sikrede institutioner. Derfor besluttede vi at lave en digital fortælling om Bakkegården set fra tre forskellige perspektiver: Den anbragtes, den faste medarbejders og den nytiltrådte forstanders:

https://politiken.dk/indland/art9266987/Louise-Rask-Poulsen-kendte-de-bortviste-vikarer-og-undrede-sig-over-deres-alder-og-attitude-som-kunne-ligne-de-indsattes

-VISUALISERINGER:
Da vi i begyndelsen ikke kunne få adgang til institutionerne og dermed fotodokumentere forholdene indefra, besluttede vi at tilknytte tegner Claus Nørgaard til projektet. Han fik adgang til flere af de centrale dokumenter fra aktindsigterne og fik til opgave at illustrere hændelserne, så tæt på virkeligheden som muligt.

-EKSEMPLETS MAGT:
Arbejdstilsynets sprog kan virke tungt. Og Socialtilsynets dokumenter får sjældent folk til at spærre øjnene op. Men det har været vigtigt for os, at læserne fik fornemmelse af at være tæt på de anbragte og de konkrete episoder bag de lukkede døre.
Her har kombinationen af detaljerede redegørelser fra aktindsigterne og baggrundssamtaler med medarbejdere, anbragte unge og pårørende været afgørende. Det førte for eksempel til denne beskrivelse fra Kompasset i Nordjylland:

»Glasskårene flyver rundt i rummet. En aggressiv fyr skubber et bord efter en ung pige på den sikrede institution Kompasset i Brønderslev. Et glas og en keramikskål bliver smadret. Fyren kaster pigen ned i en sofa og begynder at slå hende i ansigtet. Hun fryser og sidder helt stille, men han bliver ved med at slå«.

Ovenstående citat blev senere oplæst under det åbne samråd med socialministeren i Folketinget den 31. august 2023 for at understrege alvoren af sagerne.

Det var også vigtigt for os, at læserne stiftede bekendtskab med flere af de anbragte. Det gjaldt 17-årige ”Malte”, som havde røget hash, siden han var 7 år:

»Min far har valgt mig fra og i stedet valgt alkohol og sådan nogle ting. Den er sgu hård. Det er den. Så jeg har været i systemet, siden jeg var 11 år. På opholdssteder og sådan noget«, fortalte han.

17-årige ”Sasha” blev billedet på konsekvenserne af sammenblandingen af sårbare socialt anbragte og udadreagerende unge, der er sigtet for personfarlig kriminalitet. Hun fortalte om flere overfald fra hårdkogte drenge:

»De kan slibe deres tandbørster skarpe. Sådan noget. De har den gemt inde på værelset og står og truer en med den og spytter på en, skubber og slår«.

De mange overgreb har ført til, at flere sikrede institutioner har indført regler for pigernes påklædning og brug af make-up, hvilket er blevet kritiseret af regeringen og flere af Folketingets socialordførere.
For de sikrede institutioner er at betragte som de anbragtes hjem. Mange af dem har nemlig ikke noget andet sted at gå hen.