Gå tilbage

Storforbrug på kommunale spillesteder og bilagsrod i København

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Jonas Ingvardsen, Jonas Stenbæk Christoffersen og Jens Ejsing

Projektets beskrivelse

Titel:
Storforbrug på kommunale spillesteder og bilagsrod i København
Beskrivelse:
Berlingske har afdækket, at ansatte på de kommunale spillesteder Amager Bio og BETA i årevis har brugt store beløb på festivaler, rejser i ind- og udland, dyre restaurantbesøg og alkohol. I strid med Københavns Kommunes regler for alkohol. I strid med de kommunale regler for udgifter til forplejning og tjenesterejser. Mange bilag er derudover udfyldt og indleveret i strid med bogføringsreglerne.

De ansvarlige ledere for Amager Bio og BETA har dels været med til at bruge penge i strid med reglerne, som ofte er bogført som “kompetenceudvikling”, og dels har de godkendt de øvrige ansattes bilag, der var i strid med reglerne.

Centralt i Kultur- og Fritidsforvaltningen har man ikke haft klart formulerede regler for brug af penge i forvaltningens institutioner. Reglerne er ikke blevet indskærpet over for lederne i forvaltningens institutioner. Ligeledes har man aldrig haft et centralt tilsyn med de forskellige institutioners brug af penge.

I stedet har man haft tillid til, at de lokale ledere har haft styr på, at alt var efter bogen i de forskellige institutioner. Forvaltningen bliver tilmed advaret i to omgange om, at der er konstateret uregelmæssigheder, uden at reagere.

Intern Revision igangsætter som en direkte konsekvens af dækningen en meget stor gennemgang af tusindvis af bilag fra forskellige af forvaltningens institutioner, som viser, at der er yderligere bilagsrod i forvaltningens institutioner. Samtidig rejses der en skarp kritik af forvaltningens håndtering af økonomien i institutionerne.
Publicering:
Historierne er blevet publiceret i perioden fra slutningen af januar 2023. Seneste artikel er blevet bragt i august i 2023.

Idéen:

Idébeskrivelse:
Ideen opstod, da vi i et orienteringspunkt på et udvalgsmøde i kommunen fandt et notat fra kommunens vagthund Intern Revision. Her fremgik det blandt andet, at der var konstateret “afvigende udgifter”, som umiddelbart var atypiske i forhold til at ligge inden for “kommunalt anliggende/formål”. De bilag søgte vi aktindsigt i. Et af bilagene tilhørte Amager Bio/BETA. Det resulterede i den første historie. Det førte til tip fra kilder og gav os anledning til at søge yderligere aktindsigt.
Tidshorizont:
Det er svært at sige nøjagtigt, for vi har arbejdet med historien i forskellige tempi. I nogle perioder har vi været på sagen fuld tid, mens vi i andre perioder har været i venteposition og dækket andre historier ved siden af.

Men vi begyndte i midten af januar og har skrevet den seneste artikel i august. Undervejs har vi tre journalister samlet set brugt cirka tre ugers arbejdstid hver på at søge aktindsigt, læse bilag og sætte dem i system, tale med kilder, være i dialog med forvaltningen og skrive historierne.

Nyhed:

Hele dækningen har først og fremmest afsløret for de københavnske skatteborgere (og kommunen selv), at ansatte på to kommunale spillesteder i Københavns Kommune har rejst rundt og deltaget på festivaler og konferencer i ind- og udland, spist dyre middage, drukket alkohol langt ud over det rimelige og tilladte - på deres regning.

Samtidig står det klart, at det ikke alene har været accepteret af den nærmeste ledelse - den nærmeste ledelse har selv deltaget og været med til at bruge pengene i strid med regler, god skik og retningslinjer.

Det er blevet afdækket, at den centrale forvaltning på trods af flere advarsler ikke greb ind, selvom den afslørede praksis har været gældende i årevis.

Ligeledes har dækningen siden vist offentligheden, at der også var rod med bilagene i forvaltningens øvrige institutioner.

Det er samtidig blevet konkluderet for offentligheden, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke har haft klare retningslinjer for brug af offentlige midler i institutionerne, og at der ikke har været central kontrol med, hvordan pengene blev brugt i forvaltningens institutioner, nogensinde.

Konsekvens:

Den første direkte konsekvens af sagen var, at Kultur- og Fritidsforvaltningen selv igangsatte en kontrol af spillestedernes bilag. Og indskærpede regler for brug af midler over for lederne af alle de forskellige institutioner under forvaltningen.

Der blev rejst en personalesag mod lederen af spillestederne, der efterfølgende sagde sit job op.

På baggrund af Berlingskes dækning igangsatte Intern Revision en selvstændig stor gennemgang af tusindvis af bilag fra Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner. På den baggrund blev der afdækket mere bilagsrod, og der blev rejst skarp kritik af forvaltningen på en række punkter.

Forvaltningen har efter Berlingskes dækning ændret praksis for håndtering af bilag, udarbejdet nye retningslinjer og indført central kontrol med bilag. Ligesom man foretager endnu en kontrolgennemgang af bilag senere.

Metode:

Dette projekt har først og fremmest været drevet af faglig indsigt i kommunal proces kombineret med aktindsigt som den drivende motor i projektet.

Et lidt støvet notat under et orienteringspunkt blev udgangspunkt for første aktindsigt. Den aktindsigt kombineret med tip banede vejen for næste aktindsigt. Og så fremdeles. Det har givet os adgang til det materiale, som har dannet udgangspunkt for vores historier.

Det har ligeledes krævet en til tider svær balancegang at arbejde med forvaltningen, fordi vi i nogle tilfælde var afhængige af deres svar for at komme videre, mens vi på andre tidspunkter skulle forelægge kritik af deres arbejde.

Derfor har det også været en fordel at have et kildenetværk, der kunne bidrage til baggrund, når vi af og til stødte på en lukket dør.

Modstand:

Vi har ikke oplevet et direkte pres, og vi mener heller ikke, at vi hverken direkte eller passivt er blevet forsøgt forhindret i at offentliggøre historien.

Når det så er sagt, så har flere forhold besværliggjort arbejdet undervejs. Først og fremmest har ingen ansatte i Amager Bio / BETA ønsket at tale med os undervejs - hverken direkte eller indirekte. Selvom vi har forsøgt af alle tænkelige kanaler både digitalt og fysisk. I stedet blev der henvist til forvaltningens presseafdeling.

Dialogen med kommunen er primært foregået gennem aktindsigt og skriftlige svar på forelæggelse. Det blev tiltagende besværligt at få konkrete og direkte svar fra forvaltningen, ligesom at flere svar blev forhalet undervejs.

Etik:

I første omgang handlede vores diskussioner om, hvorvidt vi havde tilstrækkeligt materiale med det første bilag til at skrive historien. Det mente vi imidlertid, at det var, når Intern Revision havde udpeget det som problematisk. I stedet for at samle til bunke, besluttede vi derfor at udgive med det samme. For så herefter rullende at se, hvilke historier der tegnede sig, efterhånden som vi fik adgang til mere materiale.

Senere i processen har vi drøftet, hvorvidt vi skulle navngive de to ansvarlige ledere for spillestederne. Det valgte vi at gøre. Her har vores væsentligste argumenter for at gøre det været, at de har været ledere af to offentligt kendte spillesteder, begge har været centralt placeret i kommunen med direkte ansvar for og medvirken til det, som er foregået i Amager Bio / BETA. Ligeledes har begge ledere haft øvrige tillidsposter i kommunen. Sidst, men ikke mindst, har vi på alle tænkelige kanaler rettet henvendelse og forelagt kritik i god tid inden publicering.

Vi har også haft overvejelser omkring den ansvarlige borgmesters medvirken. For på den ene side ville det være helt oplagt at høre Kultur- og Fritidsborgmesteren til sagen, men på den anden side ville hun bestemme præmissen for interviewet. I januar beskrev Berlingske i en række historier, at der var udfordringer med trivsel og arbejdsmiljø i borgmesterens sekretariat, og at hun selv spillede en rolle i den forbindelse. Det har borgmesteren aldrig ønsket at forholde sig til i et interview med Berlingske. Hun ville gerne forholde sig til bilagsrodet i et interview, men kun hvis vi ikke spurgte hende til den anden historie. Det ville vi ikke acceptere, og derfor optræder borgmesteren kun med et indirekte citat i dækningen af sagen.

Desuden har vi haft nogle overvejelser omkring balancen i vores dialog med forvaltningen, som tidligere nævnt.

Formidling:

Det mest centrale for os har været at konkretisere for offentligheden, hvordan forbruget har set ud i Amager Bio og BETA. Det har vi gjort ved at offentliggøre mange af de bilag, som vi selv har været igennem.

Vi har ikke ønsket at puste til en forargelse, men i stedet forsøgt at beskrive forbrug og bilag så nøgternt som muligt. Samtidig har det været afgørende at få fagkundskab, politikere og embedsværk til at vurdere sagen på et mere generelt plan og sat i forhold til gældende retningslinjer og krav.

På den måde har offentligheden selv kunnet se og vurdere, hvad der er blevet købt, men samtidig fået det sat i en nuanceret kontekst og i perspektiv af gældende regler og praksis. Det har været utrolig vigtigt for os at ramme den balance i formidlingen af historierne.

Vi blev hurtigt klar over, at det var en sag, der kunne rumme flere historier. Samtidig stod det også hurtigt klart for os, at det blev uden Amager Bios / BETAs ansattes medvirken. Derfor besluttede vi, at det genkendelige aftryk på historierne skulle være koncertbilleder med mennesker i centrum.