Formål

Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ) arbejder for at fremme den undersøgende journalistik i danske medier.

FUJ dækker både den skrevne presse, radio og TV i alle led – journalister, researchere, fotografer, redaktionssekretærer og redaktører.

Som FUJ-medlem behøver man ikke aktivt at drive undersøgende journalistik, men medlemmerne støtter arbejdet med at fremme denne genre.

Kontakt foreningen via: info@fuj.dk eller pr. telefon 2024 3410 til Laura Marie Sørensen, næstformand, eller på 5374 0807 til John Hansen, formand.


  Bestyrelsesmedlemmer

John Hansen

Formand

Graverchef på Politiken.

Medlem af International Consortium of Investigative Journalists.

2003 – 2010: Graverchef på Morgenavisen Jyllands-Posten. 1997 – 2003: Erhvervsredaktør samme sted.

Nomineret til Cavligprisen 2011 med et Politiken-team. Vinder af FUJ-prisen (web) 2013 med et Politiken-team.

Laura Marie Sørensen

Næstformand og sekretær

Journalist i DR Nyheders undersøgende gruppe siden 2015. Ansat i DR Nyheder siden 2011. Uddannet fra Politiken og SDU (cand.public).

Nomineret til Cavling-prisen i 2015 for psykiater-sagen og i 2017 for meningitis-sagen. Vandt i 2017 FUJ's formidlingspris for meningitis-sagen. Forfatter til den dokumentariske bog 'Piratjagt' (2011) om somaliske pirater og kampen imod dem.

Er i FUJ ansvarlig for arbejdet med FUJ-priserne.

Mathias Friis

Kasserer

Journalist på DR Nyheders undersøgende redaktion siden 2015. Tidligere indlandsredaktionen og erhvervsredaktionen.

Uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og San Francisco State University.

2017/2018 Fellow på Constructive Institute i Aarhus.

Nomineret til Cavlingprisen 2015 (Psykiatersagen) og Cavlingprisen 2017 (Meningitissagen).

Vinder af TV Prisen 2016 for Siemens-sagen.

Vinder af FUJ's Formidlingspris 2017 for dokumentaren "Vores drenges sidste døgn."

Cecilie Patscheider

Journalist i Radio24syvs gravergruppe.

Inden da to år på Politiken som henholdsvis praktikant og indlandsjournalist.

Medlem af FUJs bestyrelse siden 2018.

Emilie Ekeberg

Undersøgende journalist hos Danwatch siden 2017. Tidligere det norske dagblad Klassekampen.

Kandidat i statskundskab, og MA i erhvervsjournalistik fra Columbia University Graduate School of Journalism i New York.

Medlem af FUJs bestyrelse siden 2019.

Henrik Jensen

Journalist i gravegruppen på Berlingske siden 2015. Inden da ansat på avisens indlandsredaktion.

Uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og American University in Cairo.

En del af holdet i Berlingskes gravegruppe, der vandt Den Lille Publicistpris i 2017.

Jens Holm

Datajournalist hos DR.

Nomineret til Anders Bording-prisen samt NODA-prisen, 'Investigative data journalism', i 2019 for historier om ulovlige indkøb i det offentlige.

Nomineret til NODA-prisen, 'Investigative data journalism', i 2018 for historier om 'kommunernes skattelyleverandører'.

Medlem af FUJs bestyrelse siden 2018, primært beskæftiget som webmaster.

Katrine Jo Andersen

Souschef og undersøgende journalist på Berlingskes indlandsredaktion.

Medforfatter til tre bøger om amerikansk politik.

Uddannet fra Politiken og Journalisthøjskolen. Kandidat fra Columbia University Graduate School of Journalism i New York.

Medlem af FUJs bestyrelse siden 2018.

Katrine Juel Friis

Bestyrelsesmedlem i FUJ.

Kandidatstuderende i journalistik og politik på Roskilde Universitet.

Studentermedhjælper i Center for Undersøgende Journalistik.

Laura Lokdam

Dansk videoredaktør for Youplay, en nordisk videoplatform.

Uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i oktober 2018.

Har været i praktik hos Domea.dk og Folketidende.

Medlem af FUJ's bestyrelse siden april 2017, bl.a. med ansvar for at planlægge og stå for uddelingen af FUJ-priserne.

Peter Horn

Redaktør for Executive Magazine og skribent på POV International Business.

Medlem af Investigative Reporters & Editors.

Har været tilknyttet Berlingske NyhedsMagasin, Dansk Presse, Markedsføring, Ad Age Europe, DR, Kanal 2, Kanal Danmark, Berlingske Søndag, Morgenavisen Jyllands-Posten og Dagbladet Børsen.

Chefredaktør for H&J med aktiviteter i Norden, Tyskland, UK og USA. Sideløbende karriere som management consultant, forfatter af bøger om ledelse og kommunikation samt forlagsredaktør og publisher: www.peterhorn.dk.

Rasmus Hørmand-Pallesen

Digital chefkonsulent hos Danske Bank med ansvar for koncernens aktiviteter på sociale medier.

Tidligere researcher og senere journalist på Dagbladet Politiken.

Uddannet digital journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ronja Pilgaard

Undersøgende journalist på Danwatch. Inden da undersøgende journalist på kommunen med særligt fokus på socialområdet.

Nomineret til Bording-prisen 2017 for afsløringer om Tvinds kommunale pengemaskine.

Uddannet fra DMJX og Københavns Universitet.

Sebastian Gjerding

Journalist på Dagbladet Information siden praktiktiden i 2009.

Nomineret til Cavling-prisen i 2014 for projekt om NSA's danske forbindelse. Et projekt som fik FUJ-prisen i avis-kategorien samme år.

Tildelt FUJ-prisen i web-kategorien for projektet 'Vi overvåger overvågerne' i 2012.

Sofie Synnøve Herschend

Undersøgende journalist på TV 2's indlandsredaktion siden 2016.

Inden da tre år hos DR Nyheder, primært på Økonomi- og Erhvervsredaktionen.

Tilrettelægger på DR 2-dokumentaren 'Krigsturisterne'.

Uddannet fra Politiken og DMJX i 2014.


  Vedtægter

§ 1: Navn og formål

Foreningens navn er "Foreningen for Undersøgende Journalistik" (forkortet til FUJ). 

Stk. 2: Formål

Foreningens formål er at fremme undersøgende, dybdeborende og kritisk journalistik.

Det kan blandt andet ske ved at arrangere møder, seminarer, undervisning og kurser med relevante emner og ved at bidrage til øget kontakt, samarbejde og erfaringsudveksling mellem medlemmerne og med tilsvarende foreninger i udlandet.

Foreningen arbejder ligeledes for at øge adgangen til offentlige institutioners dokumenter og data. 

§ 2: Medlemsforhold 

Som medlem kan optages alle journalistiske mediearbejdere, herunder redaktører, redaktionelle medarbejdere, researchere og bibliotekarer ved journalistiske medier samt lærere og studerende ved journalistiske uddannelser og medieuddannelser.

Tvivlsspørgsmål i forbindelse med optagelsesbegæringer afgøres af foreningens bestyrelse. Foreningens bestyrelse kan dispensere fra de ovenfor nævnte optagelseskrav. 

Stk. 2: Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 

Stk. 3: Eksklusion 

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love. Eksklusion af medlemmer kan kun foretages af generalforsamlingen og med skriftlig angivelse af grund.

§ 3: Bestyrelsen 

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Bestyrelsens formand vælges særskilt også for 1 år.

Desuden har generalforsamlingen mulighed for at vælge to suppleanter til bestyrelsen med angivelse af deres rækkefølge. Genvalg kan finde sted til alle poster.

Bestyrelsen konstituerer sig senest på førstkommende møde efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og kasserer. I tilfælde af formandens udtræden af foreningens bestyrelse fungerer næstformanden som formand frem til næste ordinære generalforsamling. 

Stk. 2: Bestyrelsesarbejdet 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsdagsorden. Bestyrelsesmøde holdes, når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3: Forretningsudvalg 

Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse. 

§ 4: Foreningens struktur 

Generalforsamlingen og bestyrelsen er foreningens drivkraft. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der inddrager medlemmer uden for bestyrelsen. Såfremt der er behov for det, kan der oprettes særlige interessegrupper under foreningen.

§ 5: Generalforsamlingen Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt og senest 30. april. Datoen skal så vidt muligt fastlægges og offentliggøres senest to måneder før.

Indkaldelse af en generalforsamling skal ske med angivelse af dagsorden og med mindst tre ugers varsel enten i foreningens medlemsblad eller ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge foreningens regnskab.

Stk. 2: Møde- og stemmeret 

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent. 

Stk. 3: Dagsorden

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling.

Beretningen tjener alene til orientering og sættes ikke til afstemning. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til generalforsamlingens godkendelse. Eventuelle indkomne forslag drøftes, og kontingent samt budget fastlægges.

Endelig vælges formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer samt revisorsuppleanter. 

Stk. 4: Forslag

Forslag fra medlemmerne, der ønskes sat til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal dog være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen og af bestyrelsen distribueres til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen sammen med indkaldelsen eller i særskilt skrivelse.

Det påhviler forslagsstilleren selv at sikre sig, at forslag modtages i overensstemmelse med fristen. Formanden skal umiddelbart efter modtagelse af forslag bekræfte dette over for forslagsstilleren. Forslag, der ikke er rettidigt modtaget, kan ikke komme til afstemning på generalforsamlingen.

Stk. 5: Afstemninger

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed undtagen ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen, hvor der gælder særlige regler (§§8,9).

Hvert medlem har én stemme. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt mindst tre af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem højst kan medbringe tre fuldmagter.

En fuldmagt er kun gyldig, såfremt den er afleveret til og godkendt af dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.

Stk. 6: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal ligeledes indkaldes, når mindst 20 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund og forslag til dagsorden.

En ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 6 uger efter modtagelse af begæring herom. Varslingsregler er som for den ordinære generalforsamling. 

§ 6: Regnskab 

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens to revisorer, hvoraf mindst den ene skal være valgt blandt medlemmerne uden for bestyrelsen.

De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri.

§ 7: Tegning og hæftelse 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser. Foreningen hæfter alene med sin formue. 

§ 8: Vedtægtsændringer

Til ændring af foreningens vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9: Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Den generalforsamling, der opløser foreningen, tager stilling til, hvad der skal ske med en eventuel formue.